«Laughter is the sun
that drives winter from the human face»

«Сміх - це сонце, яке жене зиму з обличчя людини» (Віктор Гюго)

Зміст

Артикль (Article)
Невизначений артикль (Indefinite Article)
Певний артикль (Definite Article)
Нульовий артикль (Zero Article)
Іменник (Noun)
Множина іменників (Plural Nouns) Категорія роду іменників (Noun Gender)
Присвійний відмінок іменників (Possesive Case)
Займенник (Pronoun)
Особисті займенники (Personal Pronouns)
Присвійні займенники (Possessive Pronouns)
Зворотні займенники (Reflexive Pronouns) Питальні займенники (Interrogative Pronouns)
Вказівні займенники (Demonstrative Pronouns)
Відносні займенники (Relative Pronouns)
Невизначені займенники (Indefinite Pronouns)
Взаємні займенники (Reciprocal Pronouns)
Прикметник (Adjective)
Порядок прикметників перед іменниками
Прикметники, що вживаються без іменників
Ступені порівняння прикметників
Прислівник (Adverb)
Типи англійських прислівників
Місце прислівника в реченні
Ступені порівняння прислівників
Особливості вживання деяких прислівників
Числівник (Numeral)
Кількісні числівники (Cardinal Numerals)
Порядкові числівники (Ordinal Numerals)
Деякі особливості вживання числівників
Прийменник (Preposition)
Прийменники місця (Prepositions of Place)
Прийменники часу (Prepositions of Time)
Прийменники з іншими значеннями
Фіксовані прийменники
Сполучники (Conjunctions)
Сурядні сполучники
Підрядні сполучники
Співвідносні сполучники
Правильне використання деяких сполучників
Дієслова (Verb)
Типи, види дієслів
Інфінітив (Infinitive)
Дієприкметники (Participle)
Герундій (Gerund)
Вживання герундія та інфінітива
Способи (Mood)
Англійські неправильні дієслова

Модальні дієслова (Modal Verbs)
Модальне дієслово Can
Модальне дієслово Could
Модальне дієслово May
Модальне дієслово Might
Модальне дієслово Must
Модальне дієслово Have To
Модальне дієслово Have Got To
Модальне дієслово Should
Модальне дієслово Ought To
Модальне дієслово To Be
Модальне дієслово Need
Модальне дієслово Dare
Модальне дієслово Shall
Модальне дієслово Had Better
Структура англійського речення (Sentence Structure)
Питання в англійській мові
Заперечні речення в англійській мові
Часи в англійській мові (Verb Tenses)
Простий теперішній час
Простий минулий час
Простий майбутній час
Теперішній тривалий час
Минулий тривалий час
Майбутній тривалий час
Теперішнй доконаний час
Минулий доконаний час
Майбутній доконаний час
Теперішній доконаний тривалий час
Минулий доконаний тривалий час
Майбутній досконаний тривалий час
Майбутнє в минулому
Конструкція Used To і дієслово Would
Узгодження часів
Пряма і непряма мова
Стверджувальні речення у непрямій мові
Питання у непрямій мові
Прохання і накази у непрямій мові
Надії, бажання і наміри в непрямій мові
Активний і пасивний стан
Умовні речення (Conditionals)
Умовні речення нульового типу
Умовні речення першого типу
Умовні речення другого типу
Умовні речення третього типу
Змішані умовні речення
Умовний спосіб (Subjunctive)
Вигук (Interjection)