«Don't break up with your past
until you're sure in your future»

«Не розривай з минулим, доки не впевнений у своєму майбутньому»

Заперечні та питальні структури.

В англійській мові в простому реченні можливе тільки одне заперечення (тобто одне заперечне слово або частка), тоді як в українській мові просте речення може мати два або кілька заперечень (заперечних слів). Порівняйте:

Не never comes late. - Він ніколи не спізнюється.

В англійському реченні заперечення найчастіше входить до складу присудка:

I haven't yet done my homework.

Заперечення може також входити до складу інших членів речення, причому в цьому випадку присудок завжди стоїть у стверджувальній формі. Заперечення може бути виражене в підметі або додатку за допомогою заперечних займенників (no, none, по one, nothing, neither) або частки not.

There's nothing interesting in the book.

Замість речень із запереченням у додатку (див. два останніх приклади) часто вживаються відповідні речення із запереченням у дієслові і неозначеними займенниками anything, anybody та ін. Наприклад, замість I know nothing about it частіше говорять I don't know anything about it. Заперечні прислівники часу і місця також є одним із способів вираження заперечення. В цьому випадку заперечення є обставиною.

That will get you nowhere. (Це ні до чого вас не приведе.)

Основним способом вираження заперечення в розповідному реченні є вираження заперечення в складі присудка.Є два типи таких заперечних речень.

Тип І. Заперечні речення з присудком, в якому є дієслова to be або to have, допоміжні дієслова shall, will, should, would або модальні дієслова can, may, must, should, need, ought. Ці речення утворюються за допомогою заперечної частки not, яка ставиться після першого допоміжного дієслова, модального дієслова або дієслів to have і to be і в розмовній мові часто зливається з ними, утворюючи скор очені форми: haven't, hasn't, aren't, isn't, wasn't, weren't, shan't, won't, shouldn't, wouldn't і т. д. Заперечні речення з присудком, вираженим смисловим дієсловом to have (мати, володіти), утворюються так: за допомогою частки not, якщо прямий додаток до дієслова супроводиться артиклем, займенником або числівником (a, the, any, much, many, your, this):

He hadn't this book last year.

за допомогою заперечного займенника nо; в цьому випадку артикль або займенник не вживаються:

We have по lessons today. (We haven't any lessons today.)

Аналогічно утворюються заперечні речення з присудком there is (there was): за допомогою частки not при наявності артикля, неозначеного займенника або числівника перед підметом:

There isn't a single picture in the book.

за допомогою заперечного займенника по, якщо підмет не має означальних слів, зазначених у попередньому пункті.

There are no books on the table.


Тип ІІ. Заперечні речення з присудком, який не має дієслів to be, to have, а також допоміжних і модальних дієслів (крім модального дієслова have). В цьому випадку присудок виражений будь-яким смисловим дієсловом (крім to be і to have) у Present Indefinite або Past Indefinite. У заперечних реченнях цього типу вживається допоміжне дієслово to do у відповідному часі, особі і числі (do, does, did) із заперечною часткою not; воно ставиться між підметом і основою інфінітива смислового дієслова (або модального дієслова have). Частка not у розмовній мові звичайно зливається з допоміжним дієсловом do (don't, doesn't, didn't).Так само утворюються заперечні речення з дієсловом to have у складі фразового присудка (to have breakfast, to have a walk).

I didn't have breakfast in the morning, I had no time for it.


Давайте згадаємо, що в англійській є певний порядок слів у реченні: спочатку йде підмет, за ним присудок, потім додаток та інші члени речення. Але такий порядок слів порушується в питанні. Питання може починатися з питального слова або допоміжного дієслова (крім розділових питань), потім йде підмет і присудок, додаток та інші члени речення. Всього в англійській мові п’ять типів питань:

Приклади:

1. Загальні:

Are you a booklover? – Ти книголюб?

Do you read a book? – Ти читаєш книгу?

2. Спеціальні:

Why are you a booklover? – Чому ти книголюб?

When do you read a book? – Коли ти читаєш книгу?

3. Альтернативні:

Are you a booklover or a nonreader? – Ти книголюб чи ні?

Do you read a book or a magazine? – Ти читаєш книгу або журнал?

4. Розділові:

You are a booklover, are not you? – Ти книголюб, чи не так?

You do not read a book, do you? – Ти не читаєш книгу, чи не так?

5. Питання до підмета:

Who is a booklover? – Хто книголюб?

Who reads a book? – Хто читає книгу?